Västmanlands Innovationsstödsystem

FoU-rådet är en aktör inom Västmanlands Innovationsstödsystem. Exempel på andra aktörer är Almi Företagspartner, Region Västmanland, Create Business Incubator, MdH, VSP, Automation Region, Robotdalen, m.fl.

FoU-rådet samarbetar i finansieringsfrågor med i första hand Almi Företagspartner och Region Västmanland. 

 

Christer Alzén,
Styrelseordförande
Region Västmanland

   
       

 

 

Peter Löfgren
ABB Corporate Research

 

 

Billy Bergåker
Almi Företagspartner

       Christer Nygren
Mälardalens Högskola

 

 

 

FoU-rådet vill främja utvecklingen av små och medelstora företag i Västmanland genom att stimulera och stödja:

- utveckling av nya teknikbaserade produkter eller tjänster
- användning av ny teknik

Vi gör detta bland annat genom att:

- Ge ekonomiskt stöd under produktutvecklingens första stadier.
- Diskutera och ge synpunkter på projektuppläggning och teknik.
- Förmedla kontakter med andra företag/institutioner eller med högskolor för samarbete eller erfarenhetsutbyte.

Vårt ekonomiska stöd ges till konkreta utvecklingsprojekt med upp till 150 000 kronor per projekt.

Vid bedömningen tittar vi inte bara på teknikhöjd utan även på marknadsföring, finansiering, kostnader, pris etc. Varje
ansökan bedöms av FoU-rådets styrelse som sedan beslutar om bidrag. Styrelsen består av representanter från industri,
forskning och samhälle. Vi deltar normalt i samfinansieringar tillsammans med Region Västmanland och Almi Företagspartner och då är vår andel högst 15%.

Kommersiellt framgångsrika projekt får betala tillbaka sina pengar till FoU-rådet. Går det dåligt avskrivs hela eller delar av bidragssumman.

Återbetalningen sker genom att företaget betalar royalty baserat på nettoförsäljningsresultatet. Återbetalningskravet upphör när den ackumulerade royaltysumman uppgår till bidraget uppräknat med en avtalad faktor.

FoU-rådet går alltså in med kapital utan att det belastar företaget i all framtid om projektet skulle misslyckas.

FoU-rådet är en stiftelse med Länsstyrelsen, Kommunförbundet, Utvecklingsfonden och Mälardalens Högskola som stiftare.

Vår verksamhet började 1988. Näringslivet i Västmanland satsade inledningsvis pengar i en utvecklingsfond. Avkastningen från denna tillsammans med årliga bidrag från sponsorerna används till de utvecklingsprojekt som FoU-rådet stöder.

Uppföljningen av våra satsningar visar att ca 30% av produktprojekten kommer ut på marknaden.

FoU-rådet finansieras huvudsakligen med bidrag från sponsorer varav de största på senare tid har varit Innovationsbron i Uppsala, Landstinget Västmanland, Västerås Stad och Sparbanksstiftelsen Nya.

Företag som bidragit till forskningsfonden: 
ABB, FFV Aerotech, Outokumpu, Ramnäs Ankarkätting, Prevas, Sörberg Industrier, Rema Control, Wirsbo Bruk, Sparbanken Sverige, Handelsbanken, S-E-Banken.

Organisation: 

Verksamheten består primärt av att handlägga och bereda de ansökningar som kommer in till FoU-rådet och Region Västmanland. Övriga ärenden att hantera är rådgivning, avstämning, uppföljning, återbetalning av givna medel samt FoU-rådets ekonomi. Detta hanteras av forskningsdirektör Christer Petersson.

FoU-rådet styrs av en styrelse, som består av fyra ledamöter. Styrelsen beslutar bl.a om FoU-rådets framtida finansieringsstrategier, placering av FoU-rådets tillgångar och regler om återbetalning av medel. Styrelsen fattar också beslut om de projekt som ansöker om medel samt storleken av dessa.

 

När du ansöker om stöd vill vi gärna diskutera följande uppgifter för att kunna ta ställning till ett projektstöd:

Bakgrund
Beskrivning av företaget och inblandade personer. 

Aktuell produkt 
Beskrivning av produkten eller tjänsten som skall utvecklas. Bifoga gärna skisser.

Utvecklingskostnad och tid
Vi vill ha en uppskattning av kostnaderna för projektet samt en tidsplan

Produktkalkyl 
Preliminär produktkalkyl där det bl.a. skall framgå vilken marginal Ni räknar med och hur mycket som avsätts för utvecklingskostnaden.

Marknad
Vi vill ha både en försäljningsprognos samt uppgifter om hur marknadsföring och försäljning skall gå till. 

Finansiering
Eftersom FoU-rådet aldrig går in med mer än 15% av finansieringen vill vi veta var resterande delar kommer från. Redovisa gärna i tabellform. Särskilj egna insatser i form av arbetstid och direkt kapitaltillskott.


Ansök Här

 

Kontakta först FoU-rådets handläggare via e-mail genom att kort beskriva ditt projekt. Därefter fyller du i en ansökan, vilken består av en Ansökan om villkorslån.

FoU-rådet samarbetar med Region Västmanland i finansieringsfrågor rörande Innovationsstöd och konsultcheckar. Detta innebär att du först ska kontakta FoU-rådet om du söker sådana stöd (även om du inte söker finansiering från FoU-rådet). FoU-rådets ansökningshandlingar skall fyllas i och sedan skickas elektroniskt till FoU-rådet. Ansökan direkt till Region Västmanland skall inte göras.

FoU-rådet/Region Västmanland samarbetar också med Almi Företagspartner i ett projekts övergripande finansiering. Det är därför en fördel om man också kontaktar en handläggare på Almi för att diskutera sitt projekt.