FoU-rådet vill främja utvecklingen av små och medelstora företag i Västmanland genom att stimulera och stödja:

- utveckling av nya teknikbaserade produkter eller tjänster
- användning av ny teknik

Vi gör detta bland annat genom att:

- Ge ekonomiskt stöd under produktutvecklingens första stadier.
- Diskutera och ge synpunkter på projektuppläggning och teknik.
- Förmedla kontakter med andra företag/institutioner eller med högskolor för samarbete eller erfarenhetsutbyte.

Vårt ekonomiska stöd ges till konkreta utvecklingsprojekt med upp till 150 000 kronor per projekt.

Vid bedömningen tittar vi inte bara på teknikhöjd utan även på marknadsföring, finansiering, kostnader, pris etc. Varje
ansökan bedöms av FoU-rådets styrelse som sedan beslutar om bidrag. Styrelsen består av representanter från industri,
forskning och samhälle. Vi deltar normalt i samfinansieringar tillsammans med Region Västmanland och Almi Företagspartner och då är vår andel högst 15%.

Kommersiellt framgångsrika projekt får betala tillbaka sina pengar till FoU-rådet. Går det dåligt avskrivs hela eller delar av bidragssumman.

Återbetalningen sker genom att företaget betalar royalty baserat på nettoförsäljningsresultatet. Återbetalningskravet upphör när den ackumulerade royaltysumman uppgår till bidraget uppräknat med en avtalad faktor.

FoU-rådet går alltså in med kapital utan att det belastar företaget i all framtid om projektet skulle misslyckas.