När du ansöker om stöd vill vi gärna diskutera följande uppgifter för att kunna ta ställning till ett projektstöd:

Bakgrund
Beskrivning av företaget och inblandade personer. 

Aktuell produkt 
Beskrivning av produkten eller tjänsten som skall utvecklas. Bifoga gärna skisser.

Utvecklingskostnad och tid
Vi vill ha en uppskattning av kostnaderna för projektet samt en tidsplan

Produktkalkyl 
Preliminär produktkalkyl där det bl.a. skall framgå vilken marginal Ni räknar med och hur mycket som avsätts för utvecklingskostnaden.

Marknad
Vi vill ha både en försäljningsprognos samt uppgifter om hur marknadsföring och försäljning skall gå till. 

Finansiering
Eftersom FoU-rådet aldrig går in med mer än 15% av finansieringen vill vi veta var resterande delar kommer från. Redovisa gärna i tabellform. Särskilj egna insatser i form av arbetstid och direkt kapitaltillskott.


Ansök Här

 

Kontakta först FoU-rådets handläggare via e-mail genom att kort beskriva ditt projekt. Därefter fyller du i en ansökan, vilken består av en Ansökan om villkorslån.

FoU-rådet samarbetar med Region Västmanland i finansieringsfrågor rörande Innovationsstöd och konsultcheckar. Detta innebär att du först ska kontakta FoU-rådet om du söker sådana stöd (även om du inte söker finansiering från FoU-rådet). FoU-rådets ansökningshandlingar skall fyllas i och sedan skickas elektroniskt till FoU-rådet. Ansökan direkt till Region Västmanland skall inte göras.

FoU-rådet/Region Västmanland samarbetar också med Almi Företagspartner i ett projekts övergripande finansiering. Det är därför en fördel om man också kontaktar en handläggare på Almi för att diskutera sitt projekt.